Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN DIE TUSSEN PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Art. 1 Geldige overeenkomst

1. De bepalingen van de overeenkomst gelden tussen huurder en verhuurder vanaf het moment dat de huurder op de website daktent4rent zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden.
Huurder bevestigt hiermee ook zijn keuze te hebben gemaakt uit het aanbod, zoals opgenomen in de website daktent4rent.
Huurder retourneert het gehuurde en bevestigt dan het afsluiten van de overeenkomst
2. Huurder verklaart in te staan voor de correctheid van en het naar waarheid invullen van de vragen en bepalingen in de website.
3. Huurder verklaart de waarborgsom van 500 euro in zijn geheel te hebben betaald, alsmede de overeengekomen huurprijs te hebben betaald.
4. Huurder bevestigt te beschikken over:

  • Een geldig rijbewijs
  • Bewijs van verzekering van de auto

5. Een van de documenten, rijbewijs, paspoort of ander geldig identificatiebewijs legt huurder ter inzage voor aan verhuurder, uiterlijk bij afhalen van gehuurde goederen. (Verhuurder stelt het extra op prijs als huurder een kopie overhandigt die verhuurder in bewaring zal houden om huurder terug te geven bij einde overeenkomst.)
6. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst. Huurder bevestigt van deze algemene voorwaarden goed kennis te hebben genomen.

Art. 2 Eigendom

1. Uit opzet, inhoud en aard van de overeenkomst staat voor huurder vast dat recht van eigendom van al het gehuurde goed volledig aan verhuurder toekomt.
2. Huurder kan dit niet anders begrijpen en deze verklaart de eigendomsrechten van verhuurder gedurende de termijn van huur altijd te respecteren/ bewaken.
3. Huurder onderschrijft te weten dat iedere vorm van zich anders gedragen dan als huurder een strafbaar feit oplevert. En dat verhuurder dan onmiddellijk aangifte doet bij de bevoegde instanties.
4. Huurder kan en mag nooit het gehuurde goed onderverhuren, aan anderen in gebruik geven, of ter beschikking stellen, over laten.
5. Huurder mag op geen enkele manier veranderingen aan en/of wijzigingen aan het gehuurde goed aanbrengen
6. Het gehuurde goed kan nooit in een beslag van huurder vallen. Mocht dit gevaar zich aandienen, dan verplicht huurder zich het gehuurde goed onmiddellijk terug te brengen bij verhuurder/eigenaar.
7. Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te houden en in dezelfde staat aan verhuurder terug te leveren bij einde overeenkomst.

Art. 3 Waarborgsom

1. Huurder betaalt verhuurder, uiterlijk bij start uitvoering overeenkomst per bank de waarborgsom van 500 euro.
2. Huurder verplicht zich hierbij deze waarborgsom voorafgaande aan het moment van uitvoeren van de overeenkomst aan verhuurder te betalen. Dit op straffe van het recht van verhuurder om de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de bevoegde rechter te ontbinden, op grond van bewuste nalatigheid van huurder.
3. Betalen van deze waarborgsom staat los van de verplichting van huurder om de overeengekomen huurprijs te betalen.
4. Huurder verklaart te weten geen aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding van renten en/of kosten naast de waarborgsom.
5. Verhuurder verplicht zich om de betaalde en ontvangen waarborgsom voor huurder te bewaren gedurende de periode dat de huur duurt.
6. Bij wilsovereenstemming tussen partijen over correcte uitvoering, betaalt verhuurder bij einde huurovereenkomst de volledige waarborgsom per omgaande terug aan huurder.
7. Bij ontbreken van wilsovereenstemming m.b.t. einde overeenkomst, als gevolg van schade en/of nadeel als gevolg van handelen of nalaten van huurder, verklaart huurder te weten dat verhuurder de gemaakte kosten en/of geleden schade verhaalt op de ontvangen waarborgsom in bewaring.
Huurder verklaart zich ermee akkoord dat deze dan de factuur betaalt die verhuurder aan huurder aanbiedt voor het meerdere boven de waarborgsom, indien en voor zover de kosten en/of schaden hoger worden vastgesteld dan dat aan waarborgsom werd ontvangen.

Art. 4 Huurperiode

1. De huurperiode beslaat minimaal een week.
2. De huurperiode begint met de dag die door huurder op de website daktent4rent als begindatum werd opgegeven. Dit, met inbegrip van het vaststellen van het moment van afhalen van het door huurder gehuurde. Er kan worden opgehaald op weekdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
3. De huurovereenkomst eindigt aan het einde van de laatste dag die door huurder op de website daktent4rent werd opgegeven. Retourneren is mogelijk op weekdagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
4. Verlenging van de huurperiode is in principe niet mogelijk. Verlengen kan mogelijk zijn op verzoek van huurder indien dit organisatorisch voor de verhuurder niet tot problemen leidt en schriftelijk wordt vastgelegd, met vermelding van dagen en prijs en andere voorwaarden.
5. Verhuurder verlengt de periode van huur met iedere dag dat het gehuurde te laat door huurder wordt teruggebracht. Dan verplicht verhuurder zich huurder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Huurder kan dan bewijzen niet nalatig te zijn geweest.
6. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag de huurder de overeenkomst voor ingang van de huurperiode schriftelijk annuleren. Daarbij is de huurder gehouden gelijktijdig met de annulering een annuleringsvergoeding aan verhuurder te voldoen gelijk aan:

  • 25% van de huurprijs bij annulering tot uiterlijk 120 dagen vóór ingang van de huurperiode;
  • 50% van de huurprijs bij annulering vanaf 119 dagen tot en met 31 dagen vóór ingang van de huurperiode;
  • 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 15 dagen vóór ingang van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs bij annulering binnen 14 dagen vóór ingang van de huurperiode.

7. Verhuurder mag de verschuldigde annuleringsvergoeding verrekenen met een reeds ontvangen betaling en/of waarborgsom en eventuele tegenvorderingen van de huurder. Het restantbedrag betaalt verhuurder zo spoedig mogelijk terug aan de huurder. Betaalde reserveringskosten blijft de huurder verschuldigd, deze worden niet terugbetaald.
8. De huurder vrijwaart verhuurder voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

Art. 5 Huurprijs

1. Huurder verplicht zich de overeengekomen huurprijs te betalen als bedrag ineens. Te voldoen voor de hele periode die door huurder werd opgegeven, bij het sluiten van de overeenkomst.
2. Betaling kan uitsluitend op het door verhuurder aangegeven rekeningnummer.
3. Verhuurder is btw plichtig, dit houdt in dat de factuur aan huurder inclusief de wettelijk verplicht af te dragen BTW is.
4. Het bedrag bestaat uit de prijs voor iedere dag, te beginnen met de eerste en alle dagen over de gehele periode, zoals door huurder opgegeven, tot en met de dag die bij het sluiten van de overeenkomst werd overeengekomen. Dit, onder de voorwaarde dat dan de gehuurde goederen correct en intact zijn teruggebracht.
5. Aan deze betalingsverplichting moet zijn voldaan uiterlijk op de eerste dag, uiterlijk met het ophalen van de gehuurde goederen.
6. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is niet mogelijk. Indien toch anders werd overeengekomen, blijkt dit uit de toestemming van verhuurder op hiertoe te verstrekken verzoek van huurder. Iedere dag langer huren betekent voor huurder dat deze akkoord gaat met voor iedere dag langer de overeengekomen prijs per dag te betalen.
7. Huurder erkent het recht van verhuurder om de huurperiode eenzijdig te verlengen bij te late inlevering. Alsdan, verplicht verhuurder zich hierover huurder per omgaande in te lichten, ook over het in rekening brengen van te vorderen bedragen. Voor zover dit niet het gevolg is van niet of nalatig niet tijdig nakomen door huurder, of anderszins verwijtbaarheid gedrag of handelen van huurder, heeft deze het recht het niet nalatige te bewijzen.

Art. 6 De gehuurde goederen

1. Huurder verklaart de selectie uit het aanbod op de website daktent4rent zelf te hebben samengesteld.
2. Huurder verplicht zich te houden aan de instructies. Huurder bevestigt te weten hoe het gehuurde door hem moet worden gebruikt. Op de onderdelen/onderwerpen die niet onmiddellijk of niet voldoende duidelijk zijn, heeft huurder verhuurder verzocht om uitleg en instructie over het normaal gebruik van het gehuurde.
3. Met de gevraagde uitleg verklaart huurder zich akkoord met de uitleg van verhuurder over gebruik van aanhangwagen, dak tent en verder overeengekomen gehuurde andere goederen.
4. Verhuurder informeert huurder over diens vraag naar uitleg, de nodige informatie, wat nog niet goed genoeg werd begrepen. Op verzoek van huurder die aangeeft dat hulp bij montage gewenst wordt, voert verhuurder dit uit als onverplichte service en onder nadere voorwaarden en bepalingen.
5. Het feit dat verhuurder als service dakdragers monteert, leidt voor verhuurder niet tot enige aansprakelijkheid. Huurder is altijd volledig verantwoordelijk voor de correcte montage en correcte plaatsing. En voor de controle hierop, voor en in het bijzonder ook tijdens het gebruik.
6. Verhuurder sluit zijn aansprakelijkheid volledig uit voor alle schade die het gevolg is van onjuist of niet voldoende geborgd of verkeerd gekoppeld zijn, voor tijdens en na vervoer. N.B. Verhuurder dringt er bij huurder op aan zijn risico zo veel mogelijk uit te sluiten door aanhangwagen af te sluiten met bijgeleverd slot.
7. Huurder verplicht zich bij kwijtraken of defect raken van het meegeleverd slot zelf onmiddellijk een gelijkwaardig nieuw slot te kopen.
8. Huurder verklaart dat de personenauto of bestelbus die op naam van huurder staat, waarvan huurder rechtmatig gebruik maakt, mag en kan trekken.
9. Huurder verklaart bevoegd tot rijden te zijn en in staat tot rijden met aangekoppelde aanhanger/daktent.
10. Huurder verklaart zich akkoord dat overhandiging van de gehuurde goederen plaatsvindt bij begin van uitvoeren van de overeenkomst.
Ook over het moment van afhalen dat huurder zelf heeft opgegeven bestaat overeenstemming, alsmede dat huurder zelf het gehuurde goed afhaalt op het adres van verhuurder.
11.Huurder draagt er zorg voor op het moment van afhalen/ophalen, volgens afspraak, zijn geldig identificatiebewijs te tonen aan verhuurder. (Nog liever, te voldoen aan de voorkeur van verhuurder om een kopie van een geldig identiteitsbewijs in bewaring te geven tot aan einde overeenkomst).

Art. 7 Zorgvuldig gebruik gehuurde

1. Huurder verplicht zich te houden aan de instructies en deze strikt uit te voeren.
2. Huurder verplicht zich het gehuurde alleen zelf te gebruiken en het gehuurde tijdens het gebruik in goede staat te houden.
3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de duur van de huurperiode is ontstaan.
4. Huurder verklaart het gehuurde te hebben verzekerd, minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid.
5. Indien bij het begin van uitvoering van de overeenkomst vast staat dat huurder niet voldoet aan alle noodzakelijke voorwaarden, blijft de eerste dag de ingangsdatum waarop de plicht tot betalen van de huurprijs ingaat.
6. Iedere schade die ontstaat tijdens de duur van de overeenkomst, zijn voor rekening en risico van huurder. Zowel de schade aan de aanhangwagen , de daktent, de schade aan de gehuurde goederen, als de schade die veroorzaakt werd aan derden.
7. Huurder verplicht zich aan verhuurder te betalen alle schade die aan het gehuurde is ontstaan, alle kosten noodzakelijk voor reparatie en/of grondig reinigen.
8. Defecte, kapotte onderdelen repareren is aan verhuurder voorbehouden. Alleen indien noodzakelijk is reparatie door huurder mogelijk, alleen na overleg en met medewerking van verhuurder. Onder de voorwaarde van onmiddellijke melding aan verhuurder en als het gehuurde anders niet meer te gebruiken is. Huurder overlegt zo spoedig mogelijk de factuur voor werkzaamheden van derden, met inleveren van de vervangen onderdelen bij einde overeenkomst.
9. Gedurende de gehele huurperiode is het risico van beschadiging, vermissing, diefstal, of tenietgaan van de aanhangwagen en/of van de opbouw en/of van het andere gehuurde voor risico en rekening van huurder. Om nadeel voor huurder zoveel mogelijk uit te sluiten, dan wel te beperken, dient huurder ieder incident meteen aan verhuurder te melden.

Per email info@daktent4rent.nl

Telefoon: +31 619 055 685

10. Huurder is verplicht om iedere schade, ieder gebrek aan de aanhangwagen, de daktent en/of het andere gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden die voortzetten van normaal gebruik onmogelijk maakt.
11. Bij schade die het gevolg is van een ongeluk, diefstal, vermissing is huurder verplicht om hiervan onmiddellijk aangifte te doen.
12. Verkeersboetes zijn altijd voor risico en rekening van huurder. De kosten voor reparatie van lekke banden zijn altijd voor rekening van huurder.
13. Huurder mag in situaties van aansprakelijkheid altijd het bewijs leveren niet aansprakelijk te zijn.
14. Verhuurder kan nooit worden verplicht tot het aan huurder terugbetalen van een hoger bedrag aan kosten dan het bedrag van de huurprijs die werd overeengekomen.
15. Indien de situatie zich voordoet, verplicht de verhuurder zich van de door huurder betaalde bedragen wegens schadevergoeding aan huurder het bedrag terug te betalen dat verhuurder ontvangt van zijn verzekering.
16. Boze opzet, vernieling, kwijtraken leidt tot een strafbaar feit dat altijd voor rekening en risico van huurder blijft. Van deze feiten maakt verhuurder per omgaande melding bij de instanties.
17. Bij ieder kwijtraken van het gehuurde verplicht huurder zich de nieuwprijs te betalen die in rekening wordt gebracht, minus de reeds op dit goed gedane zakelijke afschrijvingen. Indien het gehuurde verloren is gegaan of onherstelbaar beschadigd is, vergoedt huurder aan verhuurder de schadevergoeding ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde, onder aftrek van de reeds zakelijk toegepaste afschrijvingen. Dit onder de voorwaarde dat verhuurder hierbij de desbetreffende facturen van derden overlegt.
18. Verhuurder erkent het recht dat huurder altijd heeft om in situaties van aansprakelijkheid het bewijs te leveren dat deze specifiek niet aansprakelijk is.

Art. 8 Verzekering

1 Huurder draagt zorg voor het verzekeren van al het geselecteerde gehuurde per eerste dag, tot en met laatste dag van de duur van de huurperiode, tot en met het moment van retourneren.
2. Huurder verklaart dat de auto afdoende verzekerd is, minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid.
3. Alle goederen die door huurder worden gehuurd en worden vervoerd of getrokken, moeten door huurder worden verzekerd, minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij onzorgvuldig handelen of nalaten door huurder is iedere schade aan de goederen voor risico en rekening van huurder. Onder geen enkele voorwaarde is verhuurder dan tot enige vergoeding aan te spreken.
4. Indien een aanhangwagen deel uitmaakt van het gehuurde, heeft huurder er zorg voor gedragen dat deze aanhangwagen verzekerd is, minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid, zoals dit ook geldt voor de verzekering van de auto die deze wagen trekt. Deze auto moet een Nederlands kenteken hebben. Een auto met een niet Nederlands kenteken, mag de aanhanger niet trekken.
5. Verzekeren tegen uitsluiten van de gebruikelijk risico’s zoals beschadiging, verlies, vermissing, is een verantwoordelijkheid van de huurder. Het risico bij niet voldoende verzekerd zijn, is altijd voor huurder. Verhuurder kan dan niet aansprakelijk worden gesteld.

Art. 9 Einde overeenkomst

1. Huurder levert op de laatste dag van de huurperiode het gehuurde in bij verhuurder. In de staat waarin het gehuurde zich bevond bij in ontvangst nemen. Dit wil zeggen, compleet, onbeschadigd, schoongemaakt, droog en klaar voor gebruik. Met alle onderdelen en toebehoren zoals door partijen voor aanvang werd overeengekomen.
2. Verhuurder inspecteert het gehuurde, de aanhangwagen en/of dak tent en al het overige gehuurde onmiddellijk na inleveren. Deze stelt het op prijs dat verhuurder dit samen met huurder doet.
3. Indien hiertoe reden is, worden de bevindingen voor huurder vastgelegd.
4. Indien er geen opmerkingen zijn, wordt huurder geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Dan ontvangt huurder zijn waarborgsom terug.
5. Indien verhuurder de waarborgsom of een gedeelte hiervan inhoudt, ziet huurder de redenen terug in de opgemaakte bevindingen, waarover verhuurder huurder volledig informeert.
6. Bij te laat retourneren staat het verzuim door huurder vast. Dit betekent dat de huurperiode wordt verlengd met iedere dag dat het verzuim voortduurt. Huurder is verplicht om dan de huurprijs per dag te blijven betalen tot en met de dag dat het gehuurde wordt ingeleverd.
7. Huurder is bij verzuim verplicht alle bijkomende kosten te betalen aan verhuurder als deze schriftelijke stukken toont waaruit de schade blijkt. (Bijvoorbeeld, voor misgelopen inkomsten en niet gerealiseerde winst op basis van een huurcontract dat begint op de dag dat huurder ingeleverd had moeten hebben.)

Art. 10 Uitgelicht

1. Bij in ontvangst nemen van het gehuurde bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst wijst verhuurder huurder erop dat deze het gehuurde controleert. De gebreken, defecten of beschadigingen die huurder constateert, worden door verhuurder vastgelegd. Zonder melding wordt het gehuurde geacht onbeschadigd te zijn overhandigd en onbeschadigd in ontvangst te zijn genomen.
2. Klachten gedurende de uitvoering van de overeenkomst meldt huurder na vaststelling per omgaande aan verhuurder. Indien niet wordt gemeld en bij klachten als gevolg van onzorgvuldig gebruik blijft het risico voor rekening van huurder. Na overleg met verhuurder en/of onderzoek door verhuurder wordt schriftelijk vastgelegd hoe met de klacht verder wordt omgegaan.
3. Bij het inleveren van het gehuurde informeert verhuurder huurder op diens recht het gehuurde te controleren, naast de controle die verhuurder doet. Zonder meldingen, wordt huurder geacht alles correct en in goede staat te hebben ingeleverd. Bij gebreken, defecten of beschadigingen die verhuurder constateert, wordt dit door verhuurder vastgelegd. Tevens, hoe met de klacht verder wordt omgegaan. Geen klacht is mogelijk bij een melding die een niet akkoord inhoudt. Bij inleveren van beschadigde goederen en/of bij gedeeltelijke teruggave staat de aansprakelijkheid van huurder vast.
4. Indien komt vast te staan dat door huurder veranderingen werden aangebracht en/of wijzigingen werden doorgevoerd, is iedere mogelijkheid van klagen uitgesloten.
5. Indien volledige betaling conform afspraak uitblijft, houdt dit in dat huurder de overeenkomst eenzijdig heeft ontbonden. Verhuurder zal bij niet correcte betaling huurder schriftelijk informeren over het eenzijdig opschorten van alle verplichtingen uit overeenkomst en vervolgens overgaan tot schriftelijk ontbinden van de overeenkomst met daarin opgenomen de bedragen aan misgelopen inkomsten, gederfde winst, verhoogd met de wettelijke BTW en de wettelijke rente tot aan het moment van algehele voldoening, zonder tussenkomst van de bevoegde rechter. De reeds betaalde bedragen worden bij voorrang in mindering gebracht op deze te vorderen bedragen.
6. Aansprakelijkstelling van verhuurder door derden sluit verhuurder altijd uit. Voor aanspraken van derden blijft huurder altijd zelf aansprakelijk.
7. Indien er sprake is van en/of indien de situatie dreigt van beschikkingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid van de huurder, verplicht huurder zich verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Verhuurder zal dan huurder meedelen dat de overeenkomst eenzijdig werd ontbonden. En dat alle schade die hierdoor is ontstaan en nog zal ontstaan voor rekening en risico van huurder is.
8. Bij een beroep op niet nakomen van de verplichtingen uit overeenkomst door huurder als gevolg van overmacht, dient huurder de feiten en omstandigheden van deze overmacht te bewijzen.
9. Verhuurder kan zich op overmacht beroepen bij omstandigheden en/of in situaties van afhankelijkheid van derden.
10. Verhuurder kan een beroep doen op overmacht bij verloren gaan of ernstig beschadigd raken van het gehuurde, als dan in redelijkheid geen vervanging en/of herstel meer mogelijk is voordat de uitvoering van de overeengekomen huurperiode begint.
11. Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met huurder te ontbinden zonder de tussenkomst van een rechter. Met schriftelijke vermelding van de redenen. Dit, bij vermoeden van ander gebruik van gehuurde dan werd overeengekomen, in strijd met bepalingen van de overeenkomst. En indien er sprake is van buiten komende oorzaken waarvoor het gehuurde niet bedoeld is en/of waartegen het gehuurde niet bestand is.

Art. 11 Bezwaar

1. Deze overeenkomst werd opgemaakt onder de bepalingen van het Nederlandse recht. Dit houdt ook het recht in om te protesteren bij onenigheid over de betekenis en/of uitleg van een van de bepalingen van deze overeenkomst dit recht komt in gelijke mate aan huurder als aan verhuurder toe. Indien de huurder buiten Nederland zijn huisadres heeft, leggen partijen apart vast tot welke gevolgen dit leidt voor de uitvoering van deze overeenkomst.
2. Partijen zijn overeengekomen bij een meningsverschil te proberen om in onderling overleg en in alle redelijkheid tot overeenstemming te komen.
3. Op het moment dat voor een partij vast staat dat er geen oplossing meer mogelijk is, legt deze partij dit meningsverschil voor aan een mediator. Iedere partij heeft het recht om een eigen mediator in te schakelen en dan draagt iedere partij hiervoor zijn eigen kosten.
Indien er één mediator wordt ingeschakeld, worden de kosten voor deze mediator in gelijke delen tussen partijen gedeeld.
4. De partij die een mediator wenst in te schakelen meldt dit voornemen binnen 30 dagen na vastlopen van het overleg schriftelijk aan de andere partij. Met informatie over de mediator die wordt ingeschakeld, een voor beiden, ieder zijn eigen.
5. Huurder en verhuurder verklaart het oordeel van de mediator te accepteren en uit te voeren, zoals dit werd bepaald, vastgelegd en goedgevonden door huurder en door verhuurder.

Datum van opmaak van deze Algemene Voorwaarden: Roermond 1 maart 2023